Historie

V létě roku 1904 bylo v katastru obce Skalice mnoho požárů. To byl popud k založení Sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH). Mezi šest hlavních zakládajících členů patřili mimo jiné pan Broukal a pan Novotný. Zakoupili první ruční stříkačku, která je dodnes ještě funkční a sami na ni uspořádali sbírku. O rok později se přidalo dalších patnáct členů a sbor začal fungovat naplno.

   Ve 20. letech 20. století si sbor postavil vlastní požární zbrojnici, kde je i dnes uložená veškerá hasičská výzbroj i výstroj. V letech 1930-1940 zde fungovalo i družstvo složené z místních žen.
V roce 1940 byla pořízena další stříkačka, tzv. „márovka“, která byla později nahrazena novějším typem a která dodnes ještě funguje. V této době měl sbor i vlastní hasičské vozidlo.

   V 50. letech byl vůdčí postavou sboru pan řídící Pánek, který zastával i funkci okresního velitele hasičů. Ten dal dohromady nejúspěšnější soutěžní hasičské družstvo, které Skalice v celé své historii měla. Vyhrávalo všechny okresní a krajské přebory a soutěže a postoupilo až na mistrovství republiky. Tam se umístilo na jednom z předních míst. Mezi hlavní členy tehdejší sestavy patřili kromě jiných pan Moravec, pan Laňka, pan Kostrba a pan Jílek.

   Stříkačka T12, která dodnes slouží jak při zásahu, tak při hasičském sportu, byla zakoupena již v roce 1974. Od té doby ale prošla renovací.

   V 80. letech na započatou práci navázal pan Vladimír Podojil, který úspěšně vedl SDH až do roku 2007. Patří mu velké zásluhy za rozvíjení a naplňování odkazů prvních zakladatelů. Pod jeho vedením probíhaly například i preventivní prohlídky objektů, které se v minulosti konaly pravidelně. Dnes už se od nich však odpustilo. V této době byla na budovu školy instalována hasičská siréna.

   V 90. letech se SDH rozrostlo o další členy z obce Třebiště. Vznikl i mladý soutěžní tým, který vyjížděl se střídavými úspěchy na pravidelné soutěže v hasičském sportu. Byla například zakoupena nádrž na vodu a části nové výzbroje a výstroje, které sloužily nejen k tréninkovým účelům. V těchto letech zde působilo i dětské družstvo.

   I při povodních roku 2002 sehráli dobrovolní hasiči významnou roli a to především při záchraně lávky přes řeku Lužnici.

   V roce 2004 byly provedeny první opravy uvnitř hasičské zbrojnice, které pokračovaly v roce 2007 novou dřevěnou podlahou na půdě, výměnou  střešní krytiny, obnovou fasády, nátěry a další.

   V současné době má sbor 49 členů a průměrný věk je 48 let. Několikrát za rok se hasiči schází na pravidelných schůzích. Do vedení SDH patří velitel Ing. Vladimír Vančata a jeho zástupce Zdeněk Duda, starosta Luboš Kostrba a jeho zástupce Václav Podlaha, jednatel František Ježek ml., strojník Jan Míchal ml. a pokladník Miroslav Šmíd.

Hasičské sdružení nejen zachraňovalo majetek a životy při mnohých požárech, ale působilo
i preventivně a členové sboru se ve svém volné čase podíleli na obecních stavbách např. kulturního domu, obchodu, obecní kanalizace atd. Sdružení myslí na narozeniny svých členů a nezapomíná na ně ani při posledním rozloučení.

   SDH pravidelně pořádalo hasičské plesy, na které v dřívějších letech dokonce hasiči zvali osobně každého občana. Dnes se plesy pro malou účast nekonají, ale snad se časem tato tradice vrátí.
Významným příjmem do dnešního rozpočtu jsou peníze z prodeje kovového odpadu a příspěvky od obecního úřadu. Dříve rozpočet navyšovaly i příjmy z hasičských plesů.

   SDH Skalice patří do okresu Tábor a spolu s hasičskými sbory obcí Bezděčín, Ústrašice, Rybova Lhota, Želeč, Dudov a Skrýchov tvoří jeden hasičský okrsek. 

   V roce 2004 jsme oslavili 100-leté výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Skalici.

I v dalších letech sbor ve Skalici pokračuje v činnosti. Ve volbách v roce 2009 došlo k několika změnám: zástupcem starosty je nyní Milan Šmíd, zástupcem velitele Jaroslav Bělohlav ml. a strojníkem Jan Kosobud ml. Ostatní obsazení funkcí zůstalo stejné. (viz. výše) V témže roce sbor obnovil tradici hasičských plesů.

V posledních pěti letech vyjíždí soutěžní družstvo mladších hasičů pravidelně na okrskové soutěže, memoriály a pohárové soutěže v okolních obcích. V roce 2012 se tento úspěšný tým, ve složení Jan Kosobud ml., Zdeněk Duda ml., Josef Manina ml., Jan Boháč ml., Michal Blažek, Lukáš Ondřej a Martin Brt, zúčastňuje poprvé Táborské hasičské ligy.

Díky obecnímu úřadu i sponzorům máme nové helmy, dresy, přívěsný vozík na techniku a hlavně novou sportovní stříkačku zakoupenou v roce 2012. Po dlouhých letech sbor organizoval v roce 2011 soutěž O pohár starosty obce, ve které náš domácí tým zvítězil. Zástupci sboru vyjíždí na různá školení strojníků a velitelů, okrskové schůze apod. Zúčastňujeme se a také organizujeme námětová cvičení v součinnosti sborů. V minulých letech jsme obdrželi dary i od krajského úřadu a to zásahové uniformy + obuv a elektrocentrálu.

Za zmínku stojí i v posledních dvou letech nově vzniklý dětský soutěžní tým. Ten funguje při SDH Rybova Lhota, ale mezi soutěžícími jsou i dva členové ze Skalice. Jejich trenérem je Martin Brt. SDH spolupracuje s Obecním úřadem při různých brigádách v péči o obec, pravidelně zajišťuje každoroční pálení čarodějnic.

Zasahujeme, pomáháme, organizujeme, přinášíme kulturu a pospolitost. V roce 2014 oslavíme 110 let od založení sboru.